Tematisk guide

För att utvärdera eller diskutera framgångsrik undervisning eller undervisningskvalitet behövs utvärderingskriterier för kurser och undervisning som synliggör kvalitetsaspekter. Utgångspunkten är krav myndighetsutövningen ställer i högskolelag och förordning. Andra kriterier är kopplade till konsekvenser från forskningsfältet nätbaserat lärande och undervisning. Här föreslås följande kriterier för utvärdering som en komplettering till kursvärderingar:

 • Examinationsdata

 • Stödjande arbetsformer och studentaktivitet

 • Högskolemässighet

 • Kursvärdering

 • Tillgänglighetsaspekter (breddat deltagande)

Läs mer om dessa kvalitetaspekter i den sammanfattande artikeln, Designprinciper original.

 

Planera din kurs

En bra början för planering av en nätbaserad kurs är att ta ställning till uppmaningarna som väl sammanfattar de teman som tas upp i denna resurs.

 1. Ta ämnet på allvar. Utgår från att studenterna behöver ämnets sammanhang ”big picture”.

 2. Länka kursens upplägg från valet av innehåll till kunskapsmål, deras bedömningsgrunder och examinationsformer

 3. Inventera och hantera förförståelse och missuppfattningar.

 4. Tydliggör förväntningar genom studiehandledning och bedömningsgrunder.

 5. Koppla på studenterna tidigt med ett åtagande.

 6. Använd flera olika representationsformer för att förmedla, representera och examinera.

 7. Prata i lärarlaget om den lärandekultur som ni vill skall genomsyra arbetslagets handlingar och kursens design. En kurs skall vara ett projekt för mer än en lärare.

 8. Tillvarata och bygg på kraften i den sociala sidan av lärande.

 9. Tillämpa formativ utvärdering.

 10. Designa för utmaningar men realistiska sådana.

Nu kan du välja teman som intresserar dig och låta dig ledas fram till orsaker och tips på hur du kan åstadkomma den förändring du önskar.