Handledning och återkoppling

Genom att lära mig nya sätt att ge återkoppling till studenter har jag kunnat spara massor av tid och mental energi. Handledning via nätet ger stora möjligheter att anpassa återkopplingen utifrån situation och person. Tillsammans med genomarbetade och tydliga bedömningsgrunder har min handledning dessutom blivit mer givande för studenterna.​

Sammanfattat kunskapsläge

Återkoppling och handledning utgör kärnan i en pedagogisk praktik – att främja utveckling hos andra. Men handledning och återkoppling innebär båda ofta en stor arbetsbörda för lärare. Arbetsbördan går dock att minska samtidigt som man ger mycket goda förutsättningar för bra kvalitet i återkopplingen. Nyckeln till det är exempelvis:

  • bra bedömningsgrunder som pekar ut vad som skall återkopplas och hur (ett med studenterna gemensamt språk)

  • användningen av digitala medier där formen på återkoppling/handledning och tillgängligheten kan ökas.

  • att utnyttja studentkollektivet på sätt som gynnar alla parter

I fall där interaktion uteblir i nätbaserad utbildning är vi ofta snabba att se det som en fråga om utebliven, sen eller fel återkoppling. Här kan det istället vara symptom på otydlig planering eller instruktioner. Från forskning kan vi nämligen se att en viktig nyckel ligger i förarbetet med planering och strukturering som betalar sig bättre än att vara tillgängliga och aktiva i mejl och forum (behandlas under temat ”Självständiga och motiverade studenter”).

Handledning – praktisk vägledning

I en nätbaserad utbildning ökar möjligheterna till variation i handledningens former med stöd av digitala medier. Stommen för handledningen sker förmodligen i realtidsmöten i Zoom eller liknande. Dessa kan dock utvecklas att ibland göras i grupp för allas lärande men också kompletteras eller till viss del ersättas med handledningsdialoger.

Med muntliga inspelade kommentarer före realtidshandledning flyttar man fram studenternas positioner. Studenter uppskattar att få muntliga kommentar, antingen separata eller kommentarer som lägger ut texten kring vissa delar av textkommentarer exempelvis. Med skäminspelningsprogram sparas tid då man kan peka i studentens/studenternas dokument och kommentera till. Studenterna kan i sin tur lyssna flera gånger.

Med inspelande kommentarer till infogade kommentarer i dokument kan man frigöra tid vid handledningssamtal bort från vad handledaren egentligen avser. Avskalade kommentarer i text får i muntlig form en inramning av tonfall och utveckling och framstår oftast som mer välvillig och utvecklande än sitt avskalade korta textformat. Fler kommentarer är då redan bearbetade eller har studenterna färdiga argument med sig. På så sätt får också produkten en karaktär att vara under ständig utveckling och inte något som skall ”försvaras” vid handledningen.

Återkoppling – praktisk vägledning

Var i en utbildningssituation/kurs som återkoppling skall ges har betydelse för i vilken form den kan/bör göras. Forskning visar att studenter ofta inte förstår den återkoppling de får men också att den tas mer på allvar i nätbaserad utbildning än campusutbildning. Anonyma examinationer kan försvåra möjligheten till rätt återkoppling. 

Att utveckla bra bedömningsgrunder, använda sig av digital teknik, utnyttja studentgruppen och få mer kommunikativ återkoppling är viktiga utvecklingsområden. Att kunna ge återkoppling är också en färdighet våra studenter behöver tränas i varför ett metaperspektiv på återkoppling ibland behöver representeras i kurser.

Läs mer om aktuell forskning om återkopplingslitteracitet här:  

Förväntningar, krav och mål kan skilja mellan handledare och student, därav är det viktigt att inför påbörjad handledning diskutera dessa punkter samt arbeta tillsammans för en gemensam agenda.

Att handleda handlar mycket om att föra arbetet framåt och stå för en struktur. Ett enkelt och bra hjälpmedel för detta är bokningsfunktionen i Mymoodle där ansvaret läggs över på studenten Detta är i synnerhet hjälpsamt i situationer där man handleder flera studenter samtidigt. I denna funktion finns även möjlighet att dokumentera handledningstillfället. 

 

Genom ett verktyg för skärminspelning (LnuPlay, Screencast-o-matic, Screencastify m. fl.) kan du gå genom en inlämningsuppgift muntligt genom att markera relevanta textdelar och kommentera. Du kan även skriva eller rita på uppgiften. Genom detta skapar du asynkron enskild undervisning som stärker närhetskänslan mellan dig och studenten. Studenten kan dessutom pausa eller spela om återkopplingstillfället. 

Att nyttja kamratfeedback stöder även lärprocessen i sig då det bygger på att utveckla reflektion, kritiskt tänkande och samarbete. Genom feedbackprocessen får studenten insikt i vad medstudenter kan och får därav möjlighet att utveckla en realistisk bild av sin egen kunskapsinhämtning. Studier har dock visat att kamratrespons är mest fruktbart som verktyg under senare delar av utbildningstiden och att oerfarna studenter förefaller fokusera mer på det synliga och tekniska aspekter såsom form och stil – på bekostnad av innehållet. Viktigt således att studenter blir introducerade i att ge feedback samt inskolade i vad som för lärandet framåt.

Att upprätta en asynkron dialog mellan handledare och student är ett utmärkt verktyg som också underlättar bedömning individuellt när studenter skriver i par. I MyMoodle finns verktyget Dialog som också aviseras i e-post. Inlägg kan styras av handledare kring var man befinner sig i processen eller vilka tankar som upptar studenten men även viktiga formuleringa som syfte och forskningsfrågor kan bollas här och få en formativ karaktär. Olika blogggverktyg kan användas på samma sätt förutsatt att de kopplas nära student och handledare och därmed har förutsättningar att minska en pedagogisk distans.

Bloggverktyg där studenter kan uppmuntras ”tänka högt” själva

Bokningsverktyg där initiativ kan tas av student. Ett exempel är Tidsbokning i MyMoodle.

Dialogfunktion i MyMoodle (Lägg till aktivitet). Dialog kan upprättas med samtliga i en kurs samtidigt men individuellt (med ett gemensamt budskap initialt). Läs artikel om Dialog.

Skärminspelning. Enkla program där länkar genereras så att inspelningen inte tar kraft och tid från kommentarerna och snabbt kan kommuniceras med studenterna. Spela in via Kaltura Capture eller Zoom. Läs också om alternativa inspelningssätt.

Zoom för möten. Med hjälp av Zoom kan du handleda enskilt eller i grupp även på distans. Läs tips om Zoom i undervisning

Magnusson, Jenny & Zackariasson, Maria (2021). Handledning i praktiken: om studenters självständighet och akademiska litteracitet. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144136424