Tillgänglighet

Undervisa tillgängligt

Det finns flera saker du som lärare kan göra för att göra din undervisning tillgänglig. Det handlar inte om att sänka nivån på undervisningen utan om att anpassa den så att alla studenter kan tillgodogöra sig den. Det som är bra för studenter med funktionsnedsättning är bra för alla studenter. Det är viktigt att skapa stödstrukturer av olika slag för studenterna. Nedan presenteras ett antal vägledande principer för tillgänglig undervisning.

Instruktionerna är nyckeln till mycket. Det är viktigt att studenterna vet inom vilken texttyp de rör sig; pm, rapport, paper, reflektion etc. Alla dessa olika texttyper har olika syften, olika struktur och olika språkliga drag. Genremedvetenhet är något många studenter har svårt med. Dessutom finns det inom akademiskt skrivande olika begrepp som studenter ska förhålla sig till; aktiva verb som diskutera, redogöra, argumentera etc. De allmänakademiska orden är i regel svårare än de ämnesspecifika, vilket gör att alla inte vet vad de olika verben innebär. Tydliga förklaringar till Uppgiftens instruktionen behöver förses med tydliga förklaringar. Ett gott råd är att läsa instruktionen högt tillsammans med studenterna.

Skrivmallar/textmallar är bra av olika skäl. Har studenter en skrivmall kan mycket oro försvinna, eftersom det finns en ram och en form för skrivandet. En skrivmall kan se ut på olika sätt. Den kan bara ha rubriker, men den kan också kompletteras med hur det kan se ut i varje del genom ett kort illustrerande exempel som visar hur studenten kan formulera sig i sitt syfte, i sin metod, i sin bakgrund etc. Det skapar trygghet, lugn, struktur, ordning, logik för alla studenter och särskilt för de med funktionsnedsättning. Många exempel på inledande fraser eller meningar i olika textsammanhang finns i Frasbanken.

Hjälp studenter med att skapa förförståelse. Uppmana dem att läsa på före föreläsningen, men hjälp dem också att kategorisera för dem i läsningen. Led in studenterna i ämnet genom att peka på vissa kategorier som det ska vara fokus på.

Om möjligt, dela ut studie- och föreläsningsmaterial i god tid före föreläsningstillfället. Om materialet finns tillgängligt på lärplattformen före föreläsningen har studenter möjlighet att förbereda sig genom att läsa igenom materialet eller läsa upp text med talsyntes. Om material, till exempel PowerPoint, delas ut i samband med föreläsningen kan detta underlätta för studenter som annars har svårt att hinna med att anteckna.

Många studenter som har svårigheter med läsningen har också svårt att hitta kärnan i texter. Under föreläsningar antecknar de i regel allt och vet sedan inte vad de har skrivit. Det är en stor fördel om föreläsningarna delas upp i kategorier som studenterna kan luta sig emot som en grund.

Under en föreläsning kan du med fördel högt läsa upp det som skrivs och står på tavlan eller i din PowerPoint. Detta kan underlätta för studenter med till exempel synnedsättning, hörselnedsättning eller för studenter som har svårt att hinna anteckna. Tänk också på att inte stå med ryggen vänd mot studenter när du pratar för att studenter med hörselnedsättning lättare ska kunna läsa på dina läppar.

Vid seminarier är det viktigt att texterna inte läses på plats i grupp, alltså tyst läsning. Däremot kan avsnitt läsas högt då alla kan ta del av allt samtidigt. Det är också bra om seminarier är strukturerade samtal där deltagarna kan ha olika ansvarsområden, olika roller. Ju mer givna strukturer, desto mer lugn och trygghet för studenter med funktionsnedsättning.

Studenter kan genom kamratrespons hjälpa varandra före en inlämning – de byter texter med varandra som ett led i undervisningen. Att dela texter med medstudenter kan vara jobbigt för studenter som känner oro i studierna, men blir det ett vanligt inslag blir det också en trygghet. Då behöver studenter inte blotta sig för läraren och examinatorn. Dessutom är det ett lärtillfälle för alla inblandade.

Dokument du delar med studenter bör vara tillgängliga för skärmläsning. Du kan kontrollera olika typer av material med en tillgänglighetskontroll. Tänk på att filer du skannar in inte går att läsa med skärmläsningsverktyg utan att först köras genom ett OCR-program.

Slutligen, tänk på att regelbundet lägga in pauser under föreläsningar, även om de är online. Det är särskilt viktigt för studenter med koncentrationssvårigheter eller smärtproblematik.

Läs mer

På medarbetare hittar du ytterligare information om att undervisa tillgängligt

Tillgängliga och fungerande kursrum

Hur våra kursrum ser ut skiljer sig ofta markant från varandra. Olika fakulteter använder olika mallar, ibland även på institutionsnivå, där viktig information sällan ligger på samma ställe. Dessutom tenderar många av oss att ha personliga preferenser vilket gör skillnaderna ännu större. Sett ur ett tillgänglighetsperspektiv är detta inte önskvärt och tenderar att förvirra det för våra studenter.

Därför bör vi alla sträva efter att låta standardmässig information återfinnas på ungefär samma ställe i kursrummen. Här har vi samlat lite tips och tankar du bör ta med dig när du designar (eller återanvänder) ditt kursrum för att göra det så lättillgängligt som möjligt. Det underlättar för alla studenter, inte bara de med speciella behov.


Dela upp kursrummet i logiska sektioner (gäller Moodle)

Ett nytt kursrum i Moodle innehåller som standard minst två sektioner, dels själva inledningen (där nyhetsforumet ligger) och dels en grundläggande innehållssektion. Det är en god idé att bygga vidare med fler sektioner som ett sätt att strukturera kursrummet i olika segment baserat på innehåll, moment, delkurser eller liknande. Döp sektionerna på ett tydligt sätt och inled med en beskrivning av vad sektionen/momentet kommer innehålla. Markera gärna den sektion som är aktuell just nu, om kursrummet är uppbyggt sekventiellt.

Du kan dölja sådant som inte längre är aktuellt eller som inte behöver “flaggas för”, men tänk på att inte dölja det som studenterna kan ha nytta av, såväl i efterhand som på förhand, eller sådant som väcker frågor om det försvinner.

Ge aktiviteter och resurser tydliga namn

Undvik att döpa uppgifter till bara “Uppgift 1” eller “Examination”. I en kurs med många inlämningsuppgifter blir det svårt att hitta rätt och ett sådant namn säger inget om vad som ska göras eller i vilket sammanhang.

På samma sätt bör du namnge övriga aktiviteter och resurser. Ge dem inte bara namnet “Länk”, “Quiz”, “Chatt”, “Diskussionsforum” och så vidare, utan försök göra titeln instruktiv. “Länk till högskoleförordningen”, “Testa din kunskap om solsystemet”, “Chatta med din lärare på torsdagar”, “Diskutera innehållet i del 1”.

Skapa en sida i stället för att ladda upp dokument

I stället för att ladda upp en Word- eller PDF-fil i kursrummet så rekommenderar vi att du skapar en sida i kursrummet. En sida blir mer tillgänglig än en fil som måste laddas ner och sedan öppnas i annan programvara. Det blir enklare för studenter som sitter på en mobil, det underlättar för de som använder skärmläsare och texten blir enklare att både uppdatera och söka i. Om du behöver skapa många dokument så rekommenderar vi resursen “Bok” där du kan skapa flera kapitel och undersidor.

Samla dokument i en mapp

Att lägga dokument/kompendium direkt i en sektion på förstasidan är förstås en fördel för studenterna då de direkt ser vad de kan ladda ner och läsa. Problemet är dock att många kurser tenderar att innehålla väldigt många dokument och de gör sidan svåröverskådlig. Då är det bättre att du skapar en mapp och lägger kompendierna i den. Döp gärna mappen till “Kompendier för delkurs 1” eller liknande så förstår studenterna vad den innehåller. En annan fördel med en mapp är att då kan studenterna ladda ner samtliga dokument med en knapptryckning.

Beskriv innehåll

Det finns en möjlighet att visa själva beskrivningen av aktiviteten/resursen direkt på kurssidan och den kan du med fördel använda för att ge en kort beskrivning så studenterna direkt förstår syftet. Men om du gör en lång beskrivning, till exempel instruktioner för en uppgift, så blir det inte bra att fylla förstasidan med all den texten. Då bör du istället namnge uppgiften desto mer instruktivt.

Fyll i alt-text för bilder där du beskriver innehållet i bilden, alternativ ange att bilden endast är dekorativ. Alt-texten används av verktyg för skärmuppläsning bland annat. Detta är ett krav för att uppfylla tillgänglighetsdirektiv.

Kontrollera innehållet

Kontrollera alla tidsinställningar, exempelvis för uppgifter, tester och e-möten så att dessa är och blir tillgängliga när det är tänkt. Klicka på alla länkar för att kontrollera att dessa fortfarande fungerar och leder dit du ämnar.

Byt gärna roll till student för att se hur kursrummet upplevs och ser ut för dina studenter. Tänk på att om du använder grupper kan du lägga till dig själv i en grupp för att se vad studenterna ser i sina gruppindelningar.

Checklista för kursrum (Lnu)

Följande innehåll bör finnas i kursrummet när det görs tillgängligt för studenterna.

Nyhetsforumet bör vara placerat överst bland aktiviteterna i den översta sektionen.

Allmänt och övriga dokument/länkar bör placeras i den givna ordningen under det.

* Dessa bör finnas tillgängliga för studenterna senast när kursen startar.

  1. Nyheter (forum)
  2. Frågor om kursen (forum)
  3. Schema. Länk till schemat i TimeEdit. Denna kan ersättas, eller kompletteras med ytterligare information/fil direkt under, när TimeEdit inte innehåller schemat eller inte har det kompletta schemat.
  4. * Studieguide. Pdf-fil eller annat dokument, inklusive bedömningsgrunder.
  5. * Kursinformation. Mapp eller exempelvis Bok med övriga dokument / information som är övergripande för kursen.
  6. Kursplan. Länk till https://kursplan.lnu.se/ där den aktuella kursplanen söks fram av studenten.
  7. Litteraturlista. När sådan förekommer utöver litteraturlistan i kursplanen.
  8. Föregående kursvärderingsrapport. Länk till eller uppladdat dokument med den föregående kursvärderingsrapporten.
  9. Studerandehandboken (ej att förväxla med studieguiden för kursen). Länk till https://lnu.se/studerandehandboken
  10. Refero antiplagieringsguide. Länk till sidan https://refero.lnu.se/

När ytterligare innehåll läggs till i sektionen Allmänt bör de placeras under innehållet listat här ovan.