AI i högre utbildning

Vägledning och rekommendationer för lärare gällande generativ AI

Kunskapen och insikter om hur Generativ Artificial Intelligence (GAI) kan användas och påverka oss förändras varje dag. Vad vi dock vet är att detta är något vi måste förhålla oss till som undervisande lärare dels i relation till examination och undervisning, dels utifrån att omvärlden och de branscher och yrken vi utbildar för snabbt påverkas av utvecklingen.

Vad gäller för användning av GAI vid Lnu?

Det är tillåtet att använda GAI i undervisning vid Lnu precis som vid de flesta andra universitet, nationellt så väl som internationellt. Kursansvarig/examinator beslutar dock om vad som är tillåtna hjälpmedel i den specifika kursen. För dig som lärare gäller att ta hänsyn till nedanstående om du ska använda GAI i undervisning med studenter:

 • Se till att varje student har lika tillgång till de GAI-verktyg du rekommenderar.
 • Informera studenterna om riskerna med att dela personlig information eller upphovsrättsskyddat material med verktygen.
 • Informera studenterna om reglerna för användning av GAI-verktyg i din kurs.
 • Dela inte studenternas arbeten med GAI-verktyg.

Se över dina examinationer

Om du inte redan gjort det är det hög tid att undersöka dina examinationsuppgifter med GAI, tex ChatGPT, BING Chat, Googla Bard eller Perplexity. Både form och innehåll kan behöva uppdateras utifrån rådande förhållanden. Det är dessutom mycket viktigt att diskutera med studenterna och informera om vad som anses som tillåten användning i din kurs.

Kan vi detektera AI-genererad text?

Att försöka detektera AI-genererad text är inte en framkomlig väg! Tester med sådana verktyg visar att det inte är möjligt att med någon säkerhet upptäcka AI-genererad text. Dessutom kan GAI användas som hjälp på en mängd olika sätt förutom att bara generera en text. En mer långsiktig lösning är att utveckla sina examinationer.

Undvik hemtentamen

Det finns i och med GAI inga rättssäkra sätt att examinera kursmål som till exempel att kunna redogöra, sammanfatta och beskriva genom en hemtentamen. Dessa mål behöver formuleras om eller ingå i andra mål som en bas för att kunna genomföra en mer komplex examination. Vid eventuella hemuppgifter bör krav på att motivera val av referenser och källor finnas med. Fokus bör också ligga på mer komplexa förmågor som på självständig och kritisk analysförmåga. Beroende på var i studenternas progression de befinner sig bör examinationspraxis anpassas så att inte alltför mycket komplexitet byggs in i grundstudenters kurser.

Gå över till mer muntlig tentamen

Muntliga examinationer har goda förutsättningar att vara rättssäkra och kan utgöra en del i en stegvis examination eller avslutning på bearbetande synliggjorda processer. Det går att be studenten förbereda ett underlag eller redogöra med en representation som går att spara som underlag för examinationen. Redogörelser och sammanfattningar kan göras i rummet i olika former av interaktion eller i en låst skrivyta som Inspera där det blir troligare att studenten själv äger sin grundkunskap. Det går att använda muntliga examinationer för de allra flesta kursmål och det går att göra dem digitalt. Du kan spela in i Zoom och du kan fotografera en whiteboard med uträkningar och konceptkartor. Dessa går sedan att titta på i efterhand, med studenter eller med kolleger.

Vad gör vi vid misstanke om otillåten användning?

Om vi trots allt har en inlämnad examination alternativt pågående handledning där vi funderar över uppgiftens autenticitet gäller vår skyldighet att säkerställa examinationens upphov. Detta medger att du som examinator i exempelvis ett samtal med studenten kan säkerställa att hen ”äger sin kunskap”. Detta kan göras i en kompletterande muntlig uppgift och kan likställas med att vi testar upphov i Ouriginal.

 • Se över examinationsformer i era kursplaner. Undvik i möjligaste mån hemtenta och andra skriftliga uppgifter som t.ex. essä, paper, rapport o.s.v. Vid användning av denna examinationsform behöver uppgiften tydligt kontextualiseras.
 • Arbeta fram tydliga bedömningsgrunder för rättssäkerhet, och det gäller alla examinationsformer.
 • Examinera i rummet/Zoomrummet när det är möjligt. Utveckla rättssäkra seminarier som kan byggas ihop till examinationer och samtidigt vara lärtillfällen. Vi rekommenderar boken Seminariet i högre utbildning (Jons, L. 2015).
 • Designa för synliga kunskapsprocesser för att få en bättre känsla för studenternas kunskap. Sätt undervisningen i fokus och genomför övningar som förbereder studenterna inför examinationen men som inte behöver bedömas eller där studenterna ger varandra respons. Använd flera mindre eller stegvisa examinationer och resultatnoteringar så att vi kommer närmare våra studenters faktiska kunskap.
 • Bygg in fler modaliteter och låt studenterna representera sin kunskap på andra sätt än i löpande text. Många kunskapsformer går inte med säkerhet att examinera som text. Andra är för lätta för dagens teknik att hantera.
 • Använd digital salstentamen som nu finns tillgänglig vid Lnu. Tänk dock på att stora avslutande examinationer kan bli sårbart. Salstentamina visas också i intervjustudier med studenter vara mest värt att fuska på.
 • Om GAI-verktyg inte får användas av studenterna måste du tydligt ange vad otillåten användning innebär i studiehandledning och bedömningskriterier.
 • Diskutera vikten av lärandet och var tydlig med övningarnas syfte och hur det är en del av studentens personliga och professionella utveckling. Motivera examinationens syfte och lyft vad studenterna har att förlora i kunskaper och förståelse genom att inte studera.
 • Studenterna vet inte alltid vad som är tillåtet eller inte. Ge tydliga riktlinjer om vilka hjälpmedel som är ok att använda. Detta kan inkludera information om korrekt citat- och källhantering, hur man undviker plagiering och hur man kan använda källor på ett ansvarsfullt sätt. Diskutera också möjligheterna till samarbete och hur man kan arbeta tillsammans med andra studenter på ett ansvarsfullt och ärligt sätt. Förklara vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet när man samarbetar med andra.
 • Ta upp hur man kan undvika stress och överbelastning som kan leda till fusk. Ge tips om tidsstyrning och organisering, hur man hanterar stress och hur man kan be om hjälp när man behöver det. Här finns det sätt som GAI kan vara mycket behjälplig.
 • Klargör vad som utgör fusk och vilka konsekvenser det kan få. Detta kan inkludera information om universitetets policy för fusk, potentiella disciplinära åtgärder och hur fusk kan påverka studentens akademiska karriär och yrkesliv. Genom att ta upp på vilka sätt GAI kan användas och vad som inte anses tillåtet så blir studenterna också uppmärksammade på att det finns en medvetenhet inom universitetet om AI och hur det kan användas och missbrukas.

Se över din undervisning

Det finns en rad frågor du kan behöva ställa dig i relation till GAI. Hur väl står sig dina lärandemål gentemot förändrade förutsättningar? Är din undervisning och din kursdesign fortfarande relevant och uppdaterad? Hur ser det arbetsliv vi utbildar för ut idag, jämfört med igår? Vi behöver ständigt förhålla oss till omvärlden och att dessa verktyg blivit allmänt tillgängliga idag innebär en aktualisering av vårt uppdrag som kursansvariga och examinatorer. Vi behöver uppdatera hur vi designar våra kurser så de stödjer studenternas lärande samt hur vi examinerar deras kunskaper. I det arbetet måste vi alla ständigt ställa frågorna; vad är central kunskap inom min kurs?, hur tar den sig uttryck?, hur visar studenterna att de besitter den kunskapen och hur lägger vi därför upp kursen?  Ett område som särskilt kan påverkas av GAI är studenternas självständiga arbete. Här kan större förändringar komma att behövas för att undervisa och examinera vetenskapligt tänkande (självständigt arbete) och rapportskrivning. Kursmål och examensmål behöver granskas och vi behöver fundera över hur dessa vetenskapliga kompetenser bör examineras och om AI kan vara en hjälp för att utveckla de kompetenser som studenterna ska utveckla.

Utforska, lär dig mer och håll dig uppdaterad

Längst ner i denna artikel finns ett antal länkar till verktyg som du bör börja utforska om du inte redan har gjort det. I ditt utforskande bör du ta hänsyn till både hur de kan påverka ditt arbete i relation till studenterna men även hur du kan förenkla, effektivisera och förbättra ditt eget arbete. Vi kan nog vara ganska säkra på att detta är början av en utveckling som kommer påverka oss under lång tid. Vi behöver kanaler och forum där vi kan hitta uppdaterad information och där vi kan diskutera dessa frågor. Använd ditt lärarlag för att tillsammans komma vidare i de frågor som behöver adresseras på kort sikt. Det är också nödvändigt att inleda diskussioner och skapa sammanhang där vi kan utforska konsekvenserna av GAI för högre utbildning på lång sikt. I det längre perspektivet är det dock viktigt att ställa sig frågor om hur detta påverkar högre utbildning i bredare perspektiv. Användningen av AI i samhället och arbetslivet har bara börjat och vårt uppdrag att utbilda nu och i framtiden behöver hela tiden förhålla sig till de förändringar som sker. Att kontinuerligt arbeta med kursens disciplinära kunskap, bedömningsgrunder och examinationer ger beredskap att möta snabba förändringar.

Andra resurser

Nedan hittar du länkar till andra resurser kopplat till GAI. Det är dels länkar direkt till olika GAI-verktyg som du bör utforska, dels länkar till information som kan vara bra att ta del av för att lära mer och hålla sig uppdaterad.

De flesta andra lärosäten har vägledningar kring vad och hur man bör och kan förhålla sig till GAI. Här nedan hittar du några exempel.

Lund

En sammanställning av vanliga frågor kring GAI-verktyg – Frågor & Svar GAI – LU

På följande sida finns ett antal filmer med olika resonemang kring GAI. Bland annat resoneras kring vissa etiska frågor samt vilken typ av källa ChatGPT kan betraktas vara och hur man i så fall bör referera till den. – Filmer om GAI – LU

Örebro

Örebro universitet har en bra lista med 10 tips för att möta AI-utvecklingen samt en sammanfattande lista med centrala begrepp. – Centrala begrepp – OUR

Borås

I denna film som hitta under rubriken AI och lärarperspektiv visar Gustaf Juell-Skielse hur ChatGPT kan användas för att skriva en studentuppsats.  – Chat-GPT och studentuppsats

Göteborg

Jonas Linderoth, GU, testar en examinationsuppgift i ett verktyg som kallas Jenni. – Jenni.ai

Lathund till Chat-GPT och annan generativ AI

Bra att tänka på

För att använda många GAI-tjänster, som till exempel ChatGPT, behöver du själv skapa ett konto eftersom du inte får något genom universitetet. För ChatGPT behöver du ett konto hos OpenAI. Många gånger är det så att det som skrivs in i dessa tjänster kommer att sparas och du har ingen möjlighet att få något raderat. Lägg därför inte in känslig information om dig själv eller andra. I dagsläget är versionen ChatGPT 3.5 gratis men i och med att detta är ett kommersiellt verktyg finns det inga garantier för att ChatGPT fortsättningsvis kommer vara fritt tillgängligt.

Några tips på hur du kan använda GAI

GAI kan används på flera olika sätt och här i tabellen kan du hitta flera exempel. Det finns idag många andra GAI-verktyg utöver ChatGPT och som bättre kan ge dig insyn i var informationen i svaren kommer från. Ett sådant verktyg är till exempel Perplexity. Elicit kan hjälpa dig att hitta och bearbeta information i en artikel och Grammarly ger dig språklig feedback på din text.

Om GAI används för studier så observera att gränserna för tillåten och otillåten användning inte alltid är lätta att dra. Var observant på om du märker att du låter AI:n göra jobbet så att ditt lärande inte blir lidande.

KategoriBeskrivningExempel
BollplankAI genererar alternativa sätt att uttrycka en idé.Skriv frågor i GAI och använd Regenerate response-funktionen för att titta på och jämföra alternativa svar. 
MeningsmotståndareAI agerar som en motståndare för att utveckla ett argument.Använd GAI för att förbereda dig för diskussioner. Fråga om motargument eller be om olika perspektiv i en fråga. 
Guide vid sidanAI fungerar som en guideFråga GAI om råd för hur du ska lära dig ett specifikt koncept. GAI kan t.ex. användas för att stödja språkinlärning. 
Personlig handledareAI handleder varje elev och ger omedelbar feedback om framsteg.Be GAI om personlig feedback baserat på information som du tillhandahåller (t.ex. provresultat). 
FelsökareAI assisterar under en lärandeprocessBe GAI om rättningshjälp för texters språkriktighet, programkod m.m. 
UtforskareAI tillhandahåller verktyg för att utforska och ställa frågor till text och dataTillhandahåll grundläggande information t.ex. en text och skriv olika frågor i GAI för att ta reda på mer om innehållet. 
StudiekamratAI hjälper eleven att reflektera över inlärningsmaterial.Förklara din nuvarande förståelsenivå för GAI och fråga efter sätt att få hjälpa med att studera ett visst material. GAI kan också användas för att t.ex. lägga upp pluggscheman med inläsning, föreläsningar och andra studieaktiviteter eller hjälpa till att förbereda en jobbintervju. 
BedömareAI tillhandahåller utbildare med en profil av varje elevs nuvarande kunskap.Genom att interagera med GAI i en handledningsliknande dialog kan du be GAI att producera en sammanfattning av din nuvarande kunskapsnivå. 

Några tips för att skriva bättre promter

Genom att följa dessa tips kan du förbättra dina resultat när du använder GAI och få bättre svar på dina frågor.

Undvik slang och förkortningar: GAI förstår de flesta vanliga ord och fraser, men den kan ha svårt att förstå slang eller förkortningar.

Var tydlig och specifik: Ju tydligare du är i din fråga, desto mer sannolikt är det att du får ett relevant svar. Förse chattroboten med information den ska utgå ifrån. Du kan be chattroboten att anta en viss roll, exempelvis en känd person eller en typ av expert.

Var tydlig med önskat format: Om du vill ha svar i ett specifikt format, som en punktlista, en tabell, en sammanfattning eller en längre beskrivning, specificera detta i din prompt för att få önskat resultat. Du kan också specificera om du vill ha hjälp med en specifik typ av text.

Var tålmodig: Ibland kan det ta lite tid att generera ett svar. Var tålmodig och vänta en stund på att den ska generera det bästa svaret.

Prova olika formuleringar: Om du inte får det svar du letar efter, prova att formulera din fråga på ett annat sätt. Ibland kan en annan formulering ge bättre resultat.

Ge konstruktiv feedback. För att förbättra svaren kan du beskriva vad som saknas eller vad behöver förbättras för att AI:n ska förstå dina preferenser bättre.