Undervisa tillgängligt

Det finns flera saker du som lärare kan göra för att göra din undervisning tillgänglig. Det handlar inte om att sänka nivån på undervisningen utan om att anpassa den så att alla studenter kan tillgodogöra sig den. Det som är bra för studenter med funktionsnedsättning är bra för alla studenter. Det är viktigt att skapa stödstrukturer av olika slag för studenterna. Nedan presenteras ett antal vägledande principer för tillgänglig undervisning.

Instruktionerna är nyckeln till mycket. Det är viktigt att studenterna vet inom vilken texttyp de rör sig; pm, rapport, paper, reflektion etc. Alla dessa olika texttyper har olika syften, olika struktur och olika språkliga drag. Genremedvetenhet är något många studenter har svårt med. Dessutom finns det inom akademiskt skrivande olika begrepp som studenter ska förhålla sig till; aktiva verb som diskutera, redogöra, argumentera etc. De allmänakademiska orden är i regel svårare än de ämnesspecifika, vilket gör att alla inte vet vad de olika verben innebär. Tydliga förklaringar till Uppgiftens instruktionen behöver förses med tydliga förklaringar. Ett gott råd är att läsa instruktionen högt tillsammans med studenterna.

Skrivmallar/textmallar är bra av olika skäl. Har studenter en skrivmall kan mycket oro försvinna, eftersom det finns en ram och en form för skrivandet. En skrivmall kan se ut på olika sätt. Den kan bara ha rubriker, men den kan också kompletteras med hur det kan se ut i varje del genom ett kort illustrerande exempel som visar hur studenten kan formulera sig i sitt syfte, i sin metod, i sin bakgrund etc. Det skapar trygghet, lugn, struktur, ordning, logik för alla studenter och särskilt för de med funktionsnedsättning. Många exempel på inledande fraser eller meningar i olika textsammanhang finns i Frasbanken.

Hjälp studenter med att skapa förförståelse. Uppmana dem att läsa på före föreläsningen, men hjälp dem också att kategorisera för dem i läsningen. Led in studenterna i ämnet genom att peka på vissa kategorier som det ska vara fokus på.

Om möjligt, dela ut studie- och föreläsningsmaterial i god tid före föreläsningstillfället. Om materialet finns tillgängligt på lärplattformen före föreläsningen har studenter möjlighet att förbereda sig genom att läsa igenom materialet eller läsa upp text med talsyntes. Om material, till exempel PowerPoint, delas ut i samband med föreläsningen kan detta underlätta för studenter som annars har svårt att hinna med att anteckna.

Många studenter som har svårigheter med läsningen har också svårt att hitta kärnan i texter. Under föreläsningar antecknar de i regel allt och vet sedan inte vad de har skrivit. Det är en stor fördel om föreläsningarna delas upp i kategorier som studenterna kan luta sig emot som en grund.

Under en föreläsning kan du med fördel högt läsa upp det som skrivs och står på tavlan eller i din PowerPoint. Detta kan underlätta för studenter med till exempel synnedsättning, hörselnedsättning eller för studenter som har svårt att hinna anteckna. Tänk också på att inte stå med ryggen vänd mot studenter när du pratar för att studenter med hörselnedsättning lättare ska kunna läsa på dina läppar.

Vid seminarier är det viktigt att texterna inte läses på plats i grupp, alltså tyst läsning. Däremot kan avsnitt läsas högt då alla kan ta del av allt samtidigt. Det är också bra om seminarier är strukturerade samtal där deltagarna kan ha olika ansvarsområden, olika roller. Ju mer givna strukturer, desto mer lugn och trygghet för studenter med funktionsnedsättning.

Studenter kan genom kamratrespons hjälpa varandra före en inlämning – de byter texter med varandra som ett led i undervisningen. Att dela texter med medstudenter kan vara jobbigt för studenter som känner oro i studierna, men blir det ett vanligt inslag blir det också en trygghet. Då behöver studenter inte blotta sig för läraren och examinatorn. Dessutom är det ett lärtillfälle för alla inblandade.

Dokument du delar med studenter bör vara tillgängliga för skärmläsning. Du kan kontrollera olika typer av material med en tillgänglighetskontroll. Tänk på att filer du skannar in inte går att läsa med skärmläsningsverktyg utan att först köras genom ett OCR-program.

Slutligen, tänk på att regelbundet lägga in pauser under föreläsningar, även om de är online. Det är särskilt viktigt för studenter med koncentrationssvårigheter eller smärtproblematik.

Läs mer

På medarbetare hittar du ytterligare information om att undervisa tillgängligt